Du er her: 

Nyt alterbord i Skagen kirke?

18.04.2017

Thorvald Bindesbølls udsmykning præger Skagen kirke, men hans skitse til alterbord blev aldrig realiseret. Menighedsrådet har nu igangsat et arbejde med at få alterbordet bragt i stilmæssig harmoni med Bindesbølls inventar.

Før sin død i 1908 tegnede Thorvald Bindesbøll alt inventar og udsmykning til Ulrik Plesners om-bygning af Skagen kirke – bænkegavlene, stolene og alle elementer i koret: alterskranke med de kraftige balustre, altertæppet, prædikestolen og alterbilledets imposante ramme. Heri indgik også tegninger til et alterbord med brede, organiske træudskæringer i samme stil som rammen om alterbil-ledet. Men det blev ikke realiseret. Byggebudgettet skulle skæres ned fra 78.000 til 67.000 kroner, en be-sparelse der bl.a. betød at alterbordet sammen med tårnets kobberinddækning faldt ud af det sam-lede ombygningsprojekt. Så alterbordet fra C.F. Hansens kirke blev ikke udskiftet, men genbrugt i den nye kirke, hvor det forblev indtil den gennemgribende renovering af kirken i 1989. Ved den lejlighed blev der fremstillet et nyt alterbord, udsmykket med en stærk billedserie af Arne L Hansen. Under det indledende arbejde med det nye altertæppe for nogle år siden, involverede vi en del kir-kekunst-fagfolk som rådgivere. De var begejstrede for, at vi ville lave en ny kopi af Bindesbølls tæppe, men beklagede at alterbordet stilmæssigt ikke passer ind i helheden – den kunstneriske kvali-tet af billederne på alterbordet er ikke til diskussion, men de bryder den stilmæssige sammenhæng i koret og hele kirken. Menighedsrådet har på den baggrund gennem nogle år overvejet, hvordan der kan skabes bedre balance mellem elementerne i koret bl.a. ved at skele til Bindesbølls oprindelige tegninger. Derfor har vi bedt to billedkunstnere om at udarbejde hver sit skitseprojekt til et alterbord, der på en bedre måde kan indgå i og understøtte den helhed, som Bindesbølls udsmykning af kirken udgør. På det senest menighedsrådsmøde besluttede et flertal i menighedsrådet at arbejde videre med det ene af disse forslag. Men at ændre på en kirkes kor og alterparti er ikke noget man lige gør. Det kræver god tid til at vi tænker os om – og lytter til menigheden. Så når menighedsrådet sammen med kunstneren kan præsentere et gennemarbejdet skitseforslag til udformningen af et eventuelt nyt alterbord, vil vi til den tid inddrage menigheden, inden der træffes en beslutning.

Del dette: